Na rúa o número 5 de Terras do Ortegal

Share Button

O número 5 da revista Terras do Ortegal, que edita a asociación do mesmo nome, saíu á rúa hai escasos días. Como probablemente saberás, Terras do Ortegal é unha revista autofinanciada de estudos comarcais (historia, arqueoloxía, etnografía, medio natural, toponimia…) de periodicidade anual.

Nesta ocasión a revista conta con 301 páxinas e inclúe 15 artigos que abordan temas como a historia do pósito de pescadores de Espasante (Beatriz Bermúdez), as orixes da asistencia hospitalaria en Ortigueira (Carlos Breixo), os postos de vixiancia litoral na Galicia cantábrica durante os séculos XVI-XIX (Xosé María Leal) ou o Museo do Mar “Ría do Barqueiro” (José Daniel Beaz). Como en números anteriores, inclúe tamén un dossier temático, que nesta ocasión versa sobre Educación no Ortegal, con cinco artigos da autoría de Hixinio Puentes, Emilio Castro, Xosé María Torres, Bernardo Penabade e Aline Riola. Tamén cómpre mentar a entrevista que Obdulia Dopico fai a Rosario Suárez Díaz, activista cultural e exconcelleira socialista en Ortigueira, que será homenaxeada en datas próximas.

Neste número hai dous artigos que versan especificamente sobre Cariño. Coincidindo co 40 aniversario da Mostra de Teatro, Rafael Soneira ofrece a súa visión persoal sobre as orixes do teatro na nosa vila e o traballo realizado pola Agrupación Cultural Malveira, organizadora das primeiras edicións do Festival de Teatro. Pola súa parte, Anxo M. Rosende ocúpase da epidemia de cólera que asolou o porto de Cariño en 1854 provocando unhas 100 mortes.

A revista inclúe tamén a súa habitual sección de breves reseñas de libros e revistas, dando conta, entre outras novidades, da reedición de Pelerinaxes de Ramón Otero Pedrayo e da publicación do libro coordinado por Alba Silva e titulado O impacto da prensa local na configuración do tecido social e político. O caso de La Voz de Ortigueira, que, entre outros aspectos, achega información sobre os xornais cariñeses La Voz de Cariño (1917) e El Pueblo de Cariño (1919) ou a estadía de Xosé Ramón Fernández-Oxea, Ben-Cho-Shey, como mestre no noso pobo.

A publicación de Terras do Ortegal está supoñendo unha importante contribución ó coñecemento da realidade comarcal e ó debate sobre o noso patrimonio. Os cinco números publicados ata a data suman un total de 75 artigos que resultan moi relevantes para coñecer o pasado, analizar criticamente o presente e pensar o futuro. Por esta razón, dende a Agrupación Socialista de Cariño queremos expresar o noso recoñecemento á asociación editora da revista polo excelente traballo que están a realizar.

Este novo número de Terras do Ortegal atópase á venda en librerías e está sendo presentado dos concellos da comarca.

Publicado en Actualidade | Comentarios desactivados en Na rúa o número 5 de Terras do Ortegal

Cariño instaura axudas de 350 euros por nacemento e adopción

Share Button

O goberno socialista do Concello de Cariño trasladou ó Pleno Municipal  unha liña de axudas directas destinadas ás familias cariñesas que teñan un neno/a ou o adopten.

Constituía unha das principais novidades incluídas no orzamento 2018 e acaba de convertirse nunha realidade: o Concello de Cariño subvencionará ás familias con 350 euros por cada novo nacemento ou adopción que se produzca no municipio. É a primeira vez que o consistorio habilita unhas axudas á natalidade deste tipo que, de non producirse alegacións, entrarán en vigor nos vindeiros días de agosto.

A medida someteuse a votación na sesión plenaria celebrada o pasado día 1 de xuño, sendo aprobada con 7 votos a favor dun total de 10.

As axudas serán por nacemento ou adopción (menores de 3 anos) de nenos ou nenas no periodo comprendido entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2018, tal e como se reflexa na Ordenanza Municipal impulsada polo departamento que dirixe María José Fraguela.

Coa aprobación dos orzamentos 2018 a principios de marzo, o goberno municipal fixou unha partida económica para cubrir o novo programa, comprometéndose a inxectar unha cuantía adicional de crédito durante o exercicio se a demanda de axudas así o requerise, todo sen a necesidade de abrir unha nova convocatoria.

Para ser perceptores da axuda os solicitantes haberán de cumplir unha serie de requisitos fundamentais, como por exemplo residir de modo efectivo no municipio, figurar como empadroados en Cariño durante cando menos os seis meses previos, que o Concello de Cariño sexa o primeiro no que se inscribe ó recentemente nado ou, en caso de adopción, que o neno/a sexa rexistrado no domicilio da familia no prazo dun mes a contar desde a resolución xudicial.

Así mesmo, as familias non poderán ter débedas con Facenda, a Seguridade Social ou o propio Consistorio. De aprobarse definitivamente o texto, as axudas económicas deberán solicitarse sempre durante os dous meses posteriores ó nacemento ou á adopción, aínda que desde o Concello decidíuse que nesta primeira anualidade a medida teña carácter retroactivo ó 1 de xaneiro de 2018, polo que, tras a aprobación da norma, vaise abrir un prazo extraordinario de dous meses para que aqueles pais que tivesen fillos ou os adoptaran desde esa data de referencia á entrada en vigor da Ordenanza de Fomento da Natalidade poidan rexistrar as súas solicitudes.

Dende o goberno local indicouse que esta liña de axudas non fan máis que reforzar a idea de situar ás persoas como prioridade, sendo unha medida máis de entre as creadas para colaborar coas familias. Así é importante lembrar outras accións de carácter social levadas a cabo polo Executivo cariñés, como o son a implantación durante as vacacións escolares do programa Concilia Cariño, a práctica redución á metade da lista de espera no Servizo de Axuda no Fogar, o impulso ó Fondo de Emerxencia Social, o fomento de programas de envellecemento activo ou a posta en funcionamento do Punto de Atención á Infancia.

Afortunadamente hoxe vivimos con naturalidade o funcionamento cotián de cada un dos novos servizos que veñen de poñerse en marcha, e cos que non se procura outro fin que acadar que sexamos unha sociedade máis xusta, solidaria e colaborativa. Desde o goberno municipal aseguran que seguirán facendo fincapé naquilo que consideran básico: as persoas primeiro.

Publicado en Actualidade | Comentarios desactivados en Cariño instaura axudas de 350 euros por nacemento e adopción

O Concello de Cariño quere revalorizar o seu casco mariñeiro

Share Button

Trinta anos despois da segregación municipal, Cariño saca a licitación por 240.000 euros a redacción do seu primeiro Plan Especial de Protección e Rehabilitación do Casco Vello (PECV). O documento, que deberá desenvolverse ó longo de catro anos, sentará as bases para a solicitude dunha futura Área de Rehabilitación Integral.

Nas verbas de José Miguel Alonso Pumar, Alcalde de Cariño, trátase dun proxecto que suporá un esforzo económico moi relevante e que, como todas as iniciativas que conlevan complexos trámites burocráticos, non dará os froitos desexados ata pasados uns anos. Polo tanto falamos dun documento fundamental para Cariño, o que require dun notable grao de altura de miras para garantir un futuro sólido.

O casco mariñeiro de Cariño é un dos núcleos tradicionais máis grandes do norte de Galicia, xa que conta cunha superficie superior ás 8 hectáreas (80.000 m2) repartidas nunhas 800 parcelas catastrais, o que supón unha extensión semellante á metade do casco antigo da cidade de Pontevedra. Das case 700 fincas edificadas, practicamente todas están adicadas a vivendas.

A redacción do plan pretende varios obxetivos principais, entre os que cómpre sinalar como fundamentais a conservación e futura rehabilitación das edificacións así como a revitalización económica e social da área afectada. Un aspecto irrenunciable e obrigatorio que contempla a redacción do PECV é a participación no mesmo da cidadanía que vive no propio casco antigo, auténticos protagonistas do proceso, e a quenes se lles facilitará información mediante folletos e paneis explicativos, charlas formativas e informativas, materiais audiovisuais e virtuais ou, de maneira física, coa apertura da oficina de información do PECV.

O Concello de Cariño puxo en marcha o proceso de concurso coa publicación do anuncio de licitación no Boletín Oficial da Provincia (BOP) do día 7 de marzo, abrindo un prazo de 40 días naturais (ata o pasado 16 de abril) para a presentación de ofertas; o tribunal avaliador estará composto por reputados profesionais pertencentes a diferentes administracións, todos eles con experiencia en plans xerais. O orzamento inicial de licitación é de 240.000 euros, repartidos en catro anualidades.

Licencias áxiles e maior seguridade xurídica

Unha vez finalizada a redacción do plan especial, e coa súa entrada en vigor, quedarán definidas con claridade as normas de construcción e rehabilitación de inmobles, o que, ademais de aportar seguridade xurídica aos propietarios que acometan obras de mellora nos mesmos, acurtará notablemente os amplos prazos adicados aos trámites administrativos debido á posibilidade de conceder directamente as licenzas de obra.

Dende o Goberno Municipal enténdese que non é admisible que a día de hoxe cada licenza deba ser aprobada no Pleno municipal, ás veces logo dun período de máis de cinco años de agarda, unha vez o dono da vivenda teña acadado os pertinentes permisos sectoriais por parte da Xunta de Galicia.

Cara unha futura Área de Rehabilitación Integral (ARI): dinamización da economía local, revalorización dos inmobles e fomento do sector inmobiliario

Logo da aprobación do Plan Especial de Rehabilitación do Casco Vello, o Concello de Cariño aspira a acadar a declaración dunha Área de Rehabilitación Integral. Este feito implicaría a posta a disposición dos veciños dun interesante plan de subvencións ao que acollerse para sufragar boa parte dos gastos de mellora das vivendas afectadas.

O paso posterior sería implantar un programa de estímulo económico que fomente a rehabilitación das vivendas, o que suporía unha revalorización das propiedades, relanzar a actividade empresarial dos diferentes sectores vencellados á construción (albanelería, carpintería, pintores, etc…) e unha agardable dinamización do sector inmobiliario.

Máis alá das propiedades privadas, o Concello de Cariño buscará ademais poñer en valor aspectos distintivos e singulares do casco mariñeiro, como son a área arqueolóxica do barrio do Castro, a coñecida como zona dos Atallos ou os espectaculares cantís costeiros dos que penduran algunas das casas.

Trátase, polo tanto, dunha inversión de futuro que procura crear unha dinámica sostible.

Publicado en Actualidade | Comentarios desactivados en O Concello de Cariño quere revalorizar o seu casco mariñeiro

Plan de Colaboración con Asociacións: unha aposta polo compromiso social

Share Button

Se o proxecto Cariño Emprende, do que nos ocupamos na entrada anterior, encara o seu segundo exercicio, 2018 será, tal como anunciou recentemente o Concello, o terceiro ano no que os colectivos asociativos, culturais e deportivos locais poderán contar cunha liña estable de axudas municipais que contribúa a dar continuidade ás súas actividades.

Durante o exercicio 2016, no que se puxo en marcha a iniciativa, a demanda de fondos non cubrira toda a partida orzamentaria do Concello, algo que xa non aconteceu en 2017, cando a dotación municipal foi integramente transferida ás arcas das diferentes asociacións.

Así pois, entidades de carácter social como Aprom, a delegación local de Asociación Española contra el Cáncer ou as asociacións de xubilados Faroleiro e A Pedra foron perceptoras de axudas, ó igual que as deportivas (C.D. Cariño e Clube Ciclista Cariño), as culturais e musicais (Rondalla de Cariño, Danza de Arcos, Coral Polifónica, San Xiao do Trebo, O Peiral, Os Infieles ou Batería de Cariño) ou as ANPAS (Beiramar e A Basteira). Tamén a asociación de Patchwork Cariño e, por primeira vez, COMCARIÑO (nova asociación de comerciantes de Cariño) acudiron á convocatoria.

En total recibiron o apoio municipal 17 entidades de ámbito local que, cada unha no seu campo, desempeñan unha tarefa fundamental na sociedade cariñesa. Como sinalou o Alcalde, José Miguel Alonso, un concello sen tecido asociativo é un concello sen vida, e en Cariño non só contamos cun número importante de asociacións, senón que agardamos a que este aumente e perduren moitos anos. En total foron preto de 22.000 euros os dedicados a sufragar o Plan de Colaboración con Asociacións.

Xa cun enfoque comarcal, e como vén sendo habitual, o Concello de Cariño renovou o seu compromiso con Aspromor. Asemade, por primeira vez e en coordinación con outros concellos da comarca, nos meses pasados abríuse unha nova liña de colaboración coa Asociación de Turismo de Ortegal. Deste xeito os sectores público e privado únense para traballar da man na promoción e posta en valor das potencialidades turísticas da comarca. As ayudas para ambos fines comarcais superan os 7.000 euros.

Publicado en Actualidade | Comentarios desactivados en Plan de Colaboración con Asociacións: unha aposta polo compromiso social

Cariño Emprende: axudas para emprendedores e melloras empresariais

Share Button

O Concello de Cariño vén de aprobar un presuposto que consolida as axudas para emprendedores, melloras empresariais e asociacións. Segundo vén de informar a institución municipal, a boa acollida da primeira edición do Cariño Emprende afianzou o proxecto de estímulo económico, e vén de disparar as consultas para o período 2018. O Goberno Municipal amosou a súa satisfacción coa resposta recibida, tendo en conta que se trataba dunha convocatoria novidosa.

O balance final difundido polo Concello indica que se apoiaron un total de oito iniciativas relacionadas coa posta en marcha de novos negocios así como coa mellora e eficiencia do tecido empresarial xa existente. O importe total das axudas ascendeu a 29.478 euros, o que supón unha media de 3.700 euros por solicitude.

O obxectivo é que este ano se esgoten a totalidade dos fondos presupostados, que para o exercicio 2018 suman 60.000 euros. Aínda que todavía non está aberta a convocatoria, xa teñen sido varias as persoas que se interesaron polas condicións.

As iniciativas aprobadas en 2017 foron moi diversas, atendendo a sectores tan dispares como o da pesca (unha nova embarcación), o comercio (unha tenda de material deportivo), a industria (nova maquinaria para un taller de carpintería), automoción (posta en marcha de servizo de taxi) ou unha empresa de venda de imaxes aéreas obtidas con dron, entre outras.

Unha das iniciativas máis relevantes é a instalación dunha depuradora de moluscos e dunha cámara frigorífica nas dependencias da lonxa do porto. Deste xeito o colectivo de mariscadoras de Cariño, integrado por 15 mulleres, depurará e conservará o marisco in situ, o que lles permitirá contar cun stock de produto fresco co que surtir directamente e sen intermediarios ós establecementos hostaleiros locais.

Trátase, sen dúbida, dun avance importante para o sector, co que o Goberno Municipal amósase especialmente comprometido. A ría conta cunha materia prima autóctona de alta calidade, e gracias á depuradora e á cámara de conservación as mariscadoras de Cariño poderán vender o produto a un mellor prezo, aportándolle valor engadido a ameixas, navallas ou ostras. A nova depuradora permitirá depurar ata 400 quilogramos de marisco en cada procesado, puidendo ser conservado ata sete días na cámara frigorífica.

A segunda edición do programa Cariño Emprende contará con tres liñas de subvención. A primeira delas estará destinada exclusivamente a promover a creación de novas empresas, apoiando iniciativas emprendedoras, mentres que a segunda subvenciona os gastos de contratación de novos traballadores por parte de empresas xa establecidas no termo municipal. A terceira voltará a estar dedicada a apoiar as iniciativas que procuran a mellora do tecido empresarial existente. A ampliación de instalacións ou a adquisición de maquinaria para aumentar a produción, ou as melloras na eficiencia das xa existentes, entre outras posibilidades, terán cabida neste apartado.

O Concello avalía varios aspectos básicos das solicitudes, como son a forma xurídica da empresa, o sector de actividade que desempeña, o número de postos de traballo creados ou a situación sociolaboral do solicitante, entre outros. Desta maneira, resultan especialmente beneficiadas as empresas que traballen baixo unha fórmula cooperativa e que se encadren nalgúns dos ámbitos definidos como prioritarios: sector do mar, transformación ou elaboración de produtos hortofroitícolas locais, turismo e servizos/produtos inexistentes a nivel local.

Publicado en Actualidade | Comentarios desactivados en Cariño Emprende: axudas para emprendedores e melloras empresariais

Pensar dende a esquerda: Karl Marx no bicentenario do seu nacemento

Share Button

O pasado 5 de maio cumpríronse 200 anos do nacemento de Karl Marx, un dos pensadores máis prolíficos –e sen dúbida o máis relevante- no ámbito da esquerda. Seguramente o principal problema do legado marxista son as parvadas que se teñen escrito e as atrocidades que se teñen cometido no seu nome. Moitos dos axiomas atribuídos a Marx ou supostamente inspirados na súa obra non se sosteñen nunha lectura detida, crítica e contextualizada deste xigante intelectual. Un bo coñecedor da súa obra, Francisco Fernández Buey, no seu libro Marx (sin ismos) (El Viejo Topo, 2009), propuxo ler a Marx como un clásico. Nas súas palabras, “…lo mejor es leerlo. Como si no fuera de los nuestros, como si no fuera de los vuestros” e engadía “…está siempre ahí, al fondo, como el clásico con el que hay que dialogar y discutir cada vez que se abre uno de estos cajones del saber clasificado: economía, sociología, historia, filosofía” (op. cit., pp. 10-11).

A relación da socialdemocracia en xeral, e do noso partido en particular, co legado marxista é tamén complexa. O PSOE adoptara o marxismo na súa definición como partido no congreso de 1976. Tres anos despois, Felipe González asumíu como un empeño persoal modificar esta definición, nun proceso congresual en dúas etapas no que pronunciou a célebre sentenza “hay que ser socialistas antes que marxistas”. A súa tentativa fracasou no primeiro dos congresos, pero saíu adiante no segundo deles, celebrado con carácter extraordinario en setembro de 1979 tras renunciar no primeiro á Secretaría Xeral e constituírse unha xestora. Aínda que Felipe gañou con contundencia este segundo congreso, a definición adoptada resultou tamén asumible para o sector crítico: “El PSOE asume el marxismo como un instrumento teórico, crítico y no dogmático para el análisis y transformación de la realidad social, recogiendo las distintas aportaciones marxistas y no marxistas que han contribuido a hacer del socialismo la gran alternativa emancipadora de nuestro tiempo  y respetando plenamente las creencias personales”. Coa súa mesura habitual, Alfonso Guerra ofrece unha suxerente lectura deste episodio no seu libro Cuando el tiempo nos alcanza. Memorias (1940-1982) (Espasa, 2004, pp. 259-275), no que expresa a preocupación que tivo entón ó ver que o partido se enredaba nun debate meramente nominal cando estaba chamado a xogar un papel decisivo na historia do país. Unha crónica máis detallada do debatido naqueles congresos atópase no libro coordinado por Antonio García Santesmases e Manuel de la Rocha Rubí, Luis Gómez Llorente: educación pública y socialismo (Catarata, 2013), especialmente no capítulo asinado polo segundo destes autores.

Hai moitos aspectos na obra de Marx que merecen atención, non sendo o menor deles o seu firme compromiso coa emancipación do proletariado, das persoas explotadas e desfavorecidas. En palabras, novamente, de Fernández Buey, “Muchos trabajadores llegaron a entender, a través de la palabra de Marx, al menos una parte de sus sufrimientos cotidianos, aquella que tiene que ver con la vida social del asalariado” (op. cit, p. 9). Outras cuestións relevantes son o énfase no concepto de clase para a análise dos procesos sociais; a análise crítica do capitalismo e da súa dinámica, con fases expansivas e crises cíclicas; a óptica materialista e a crítica ó idealismo; ou o marcado carácter interdisciplinar dos seus escritos, mesturando con habilidade filosofía, economía, historia ou socioloxía. O xenial historiador Eric J. Hobsbawm ten apuntado que “Marx me hizo ver que la historia es una herramienta sin la cual no podemos comprender nada de lo que sucede en el mundo” (Entrevista sobre el siglo XXI, Crítica, 2010, p. 18). Por suposto, Marx tamén errou nalgunhas das súas análises e non debemos esquecer que escribía no século XIX, nun contexto histórico distinto ó actual.

Dende que os efectos da crise comezaran a facerse patentes no ano 2008 o interese na figura de Marx experimentou un notable crecemento. Dende entón son moitos os libros que teñen aparecido –ou teñen sido reeditados- sobre a súa vida e pensamento, así como sobre o seu inseparable amigo Friedrich Engels (sobre este último destaca o escrito polo historiador británico, exdeputado laborista e actual director do Victoria and Albert Museum Tristram Hunt, El gentleman comunista. La vida revolucionaria de Friedrich Engels, Anagrama, 2011).

Aínda que resulta complicado ofrecer nesta entrada unha valoración das obras publicadas nos últimos anos en torno a Marx e Engels, non queremos deixar de sinalar o interese de tres antoloxías en castelán que veñen acompañadas de bos estudos introdutorios. Dúas delas son da responsabilidade de César Rendueles e levan por título El capital: antología e Escritos sobre materialismo histórico (ambas publicadas por Alianza en 2010 e 2012). A terceira, máis recente, baixo a responsabilidade do galego Constantino Bértolo, leva por título Llamando a las puertas de la revolución (publicada por Penguin Clásicos en 2017).

No ano 2013 o historiador Jonathan Sperber publicou una biografía de Marx que, baixo o título Karl Marx. A nineteenth-century life (Liveright, 2013), foi presentada como o estudo definitivo sobre a vida do autor (a versión española foi publicada case de inmediato por Galaxia Gutenberg). Pouco tardou en aparecer outra biografía que lle desputase dito estatus. É obra do historiador Gareth Steedman Jones e a edición española, titulada Karl Marx. Ilusión y grandeza, consta de case 900 páxinas e acaba de ser publicada por Taurus. Un excelente exemplo de que a obra de Marx, como clásico que é, continuará acompañándonos ó longo deste século XXI.

Publicado en Actualidade | Comentarios desactivados en Pensar dende a esquerda: Karl Marx no bicentenario do seu nacemento